I. Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie YouLead, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

1) „Dostawca” – InteliSoft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-713), ul. Wrzesińska 12 lok. 35, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 308319, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-349-00-25, kapitał zakładowy 121 500 zł,

2) „Partner” – podmiot, który zawarł z Dostawcą umowę w postaci Zamówienia, przy czym Partnerem nie może być konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

3) „Strony” – Dostawca i Partner,

4) „System” – aplikacja YouLead stworzona, utrzymywana i udostępniana przez Dostawcę na jego serwerach, służąca m.in. do automatyzacji marketingu i sprzedaży (Marketing Automation & Lead Management), udostępniana Partnerowi w modelu SaaS (software as a service),

5) „Usługi” – czynności wskazane w postanowieniu § 2 ust. 1 Regulaminu,

6) „Zamówienie” – umowa sporządzona zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie, która określa m.in. szczegóły Usług lub Usługi, którą Dostawca będzie realizować na rzecz Partnera, opłaty z tytułu świadczenia Usług, a także inne elementy wskazane w Regulaminie,

7) „Cennik” - wykaz stawek na podstawie których naliczane są opłaty za świadczenie przez Dostawcę Usług, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad świadczenia drogą elektroniczną przez Dostawcę na rzecz Partnera następujących czynności:
  1. udostępnienia możliwości korzystania z Systemu,
  2. zapewnienia w systemie teleinformatycznym znajdującym się w dyspozycji Dostawcy zasobów na przechowywanie danych Partnera, które są dodawane do Systemu w związku z korzystaniem przez Partnera z Usług,
  3. wsparcia technicznego w celu zapewnienia właściwego działania Systemu.
 2. Każdorazowy zakres Usług, które będą realizowane przez Dostawcę na rzecz Partnera będzie określony w Zamówieniu. Zamówienie może przewidywać również świadczenie przez Dostawcę na rzecz Partnera dodatkowych czynności, względem wskazanych w postanowieniu powyższego ustępu.

§ 3

 1. Partner zobowiązuje się do współpracy z Dostawcą przy realizacji poszczególnych Zamówień w sposób adekwatny do przedmiotu danego Zamówienia.
 2. W przypadku, gdy dane Zamówienie przewiduje integrację Systemu z aplikacjami Partnera, a zwłaszcza z jego systemem sprzedażowym, Partner będzie realizował powyższy obowiązek, w szczególności poprzez:
  1. umożliwienie Dostawcy dostępu do systemu sprzedażowego Partnera, dla którego ma zostać wdrożony System,
  2. wprowadzenie w systemie sprzedażowym zaleconych przez Dostawcę zmian.
 3. Zobowiązania Partnera wynikające z postanowień ustępów powyższych będą realizowane w terminach umożliwiających Dostawcy właściwe i terminowe wykonanie danego Zamówienia. Jeżeli realizacja przez Dostawcę danego Zamówienia wymaga współpracy Partnera i pozostaje on w opóźnieniu z realizacją swoich obowiązków w tym zakresie, wówczas termin realizacji przez Dostawcę swojego zobowiązania, którego wykonanie wymaga współpracy ze strony Partnera, ulega automatycznemu przedłużeniu o okres opóźnienia Partnera w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z obowiązku współpracy z Dostawcą.

§ 4

 1. Korzystać z Usług można za pośrednictwem urządzenia końcowego (np. komputer) z:
  1. dostępem do sieci Internet,
  2. zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki internetowej Google Chrome lub Mozilla Firefox,
 2. Do prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki Plików Cookies.
 3. Korzystanie z niektórych Usług lub ich funkcjonalności może wymagać posiadania również innego oprogramowania niż wskazane w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu, w takim przypadku Dostawca zobowiązuje się do zamieszczenia informacji uzupełniających w specyfikacji danej Usługi.

§ 5

 1. Zabronione jest dostarczanie przez Partnera w ramach Usług jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających prawa autorskie, prawa pokrewne, dobra osobiste osób trzecich lub naruszających dobre obyczaje, jak przykładowo dane o charakterze wulgarnym, czy obscenicznym.
 2. Zabronione jest także przechowywanie przez Partnera w systemie teleinformatycznym znajdującym się w dyspozycji Dostawcy i udostępnionym Partnerowi, jakichkolwiek informacji lub danych, o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza naruszających przewidziane przepisami prawa zasady przetwarzania danych osobowych lub prowadzenia marketingu.
 3. Zabronione jest wysyłanie przez Partnera w ramach Usług niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r., poz. 1422 z późn.zm.). Zabronione jest również używanie przez Partnera w ramach Usług telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w sposób sprzeczny z wymogami określonymi w przepisie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz. 243 z późn.zm.). Partner jest zobowiązany zadbać o to, by powyższe działania były prowadzone jedynie wobec tych osób, które wyraziły uprzednio wymagane przez prawo zgody.
 4. Zabronione jest także podejmowanie przez Partnera jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza mających na celu lub mogących skutkować ingerencją w oprogramowanie Systemu, uzyskania dostępu do szerszego zakresu Usług niż wynikający z Zamówienia dla danego Partnera lub uzyskania dostępu do danych innych Partnerów.

III. Składanie Zamówień.

§ 6

 1. Podstawą dla realizacji poszczególnych Usług przez Dostawcę na rzecz Partnera będzie Zamówienie, zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zamówienie powinno określać co najmniej:
  1. Usługi, które mają być na jego podstawie świadczone przez Dostawcę na rzecz Partnera,
  2. adresy serwisów www, które będą powiązane z Systemem,
  3. wynagrodzenie należne Dostawcy od Partnera w zamian za świadczenie Usług objętych Zamówieniem, chyba że wysokość wynagrodzenia wynika z Cennika.
 3. Zamówienie może przewidywać również świadczenie przez Dostawcę na rzecz Partnera dodatkowych czynności, jak przykładowo integracja Systemu z systemem sprzedażowym Partnera, import do Systemu wskazanych przez Partnera danych, czy opracowanie mechanizmów wymiany danych między Systemem a systemami Partnera.

§ 7

Dostawca może odmówić zawarcia danego Zamówienia, w szczególności w przypadku: braku osiągnięcia z Partnerem porozumienia co do wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy za realizację danego Zamówienia lub braku możliwości realizacji Zamówienia w terminie zaproponowanym przez Partnera.

IV. System.

§ 8

Po zawarciu danego Zamówienia lub w terminie w nim określonym Dostawca umożliwi Partnerowi dostęp do Systemu.

§ 9

O ile w Zamówieniu nie postanowiono inaczej, Dostawca zapewnia w ramach bieżącej obsługi Systemu miejsce w zasobach swojego systemu teleinformatycznego na przechowywanie danych dodawanych przez Partnera do Systemu.

§ 10

W przypadku wystąpienia błędów w Systemie, Partner powinien zgłosić Dostawcy ich wystąpienie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@youlead.pl .

§ 11

 1. W przypadku, gdy wprowadzenie aktualizacji Systemu lub jego konserwacja będą wymagały ograniczenia możliwości korzystania z Systemu lub zawieszenia jego działania na czas dłuższy niż 15 minut, wówczas Dostawca poinformuje o tym Partnera z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Informacja będzie przekazana drogą mailową.
 2. W innych przypadkach, a zwłaszcza gdy ograniczenie możliwości korzystania z Systemu lub zawieszenie jego działania będzie konieczne ze względów bezpieczeństwa, a w szczególności w przypadku ataków hackerskich lub wystąpienia innych zagrożeń, Dostawca poinformuje Partnera o takim ograniczeniu lub zawieszeniu, o ile będzie to w danych okolicznościach możliwe.

§ 12

 1. Z chwilą wdrożenia Systemu, Dostawca udziela Partnerowi niewyłącznej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Systemu, w zakresie nieograniczonym terytorialnie, bez prawa do udzielania sublicencji, na następującym polu eksploatacji:

korzystanie z Systemu za pośrednictwem sieci Internet w ten sposób, by Partner mógł mieć do niego dostęp w dowolnym miejscu i czasie, przy zachowaniu Systemu na serwerach znajdujących się w dyspozycji Dostawcy.

 1. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Partnerowi powyższej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Systemu obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z tych praw na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustępie 1 niniejszego paragrafu.
 2. Licencja, o której mowa w postanowieniu ustępu 1 niniejszego paragrafu jest udzielona na czas trwania Zamówienia.

§ 13

O ile nic innego nie wynika z Zamówienia, Partner po zalogowaniu się do Systemu uzyskuje w szczególności możliwość:

 1. podglądu danych statystycznych dotyczących liczby użytkowników odwiedzających serwisy www połączone z Systemem,
 2. zarządzania kontaktami,
 3. definiowania reguł określających akcje podejmowane przez System w określonych przez Partnera przypadkach,
 4. definiowania lejków sprzedażowych,
 5. generowania i eksportu raportów,
 6. importu danych,
 7. gromadzenia danych kontaktowych z formularzy.

§ 14

O ile nic innego nie wynika z Zamówienia, Partner uzyskuje również możliwość tworzenia szablonów e-maili oraz sms`ów, jak również ich wysyłania z poziomu Systemu oraz podglądu statystyk otwarć i kliknięć dotyczących poszczególnych wysyłek.

V. Bazy danych.

§ 15

 1. W ramach świadczenia Usług, w Systemie zbierane są dane zarówno statystyczne dotyczące serwisów www powiązanych z Systemem, jak i dane użytkowników korzystających z tych serwisów www. Partner ma następnie możliwość podglądu i zarządzania tymi danymi za pomocą Systemu.
 2. W zakresie określonym funkcjami Systemu, Partner ma również możliwość samodzielnego importowania danych do Systemu.

§ 16

Partner ma możliwość samodzielnego eksportu danych, o których mowa w postanowieniu § 15, poprzez skorzystanie z odpowiednich opcji dostępnych w Systemie.

§ 17

 1. Partner przed zakończeniem czasu obowiązywania Zamówienia, jeżeli nie będzie chciał przedłużać czasu jego obowiązywania, powinien przeprowadzić eksport danych zgromadzonych w Systemie w związku ze świadczeniem Usług dla Partnera.
 2. Dostawca przez okres 14 dni od dnia zakończenia czasu obowiązywania Zamówienia zapewni Partnerowi możliwość wykonania eksportu danych zgromadzonych w Systemie w związku ze świadczeniem Usług dla Partnera. Po upływie tego czasu Dostawca wyłączy Partnerowi dostęp do Systemu i skasuje pozostawione w nim przez Partnera dane.
 3. Skasowanie danych zgromadzonych w Systemie w związku ze świadczeniem Usług dla Partnera, będzie dokumentowane protokołem, którego skan będzie przekazany do Partnera za pomocą poczty elektronicznej.

§ 18

Przed zakończeniem czasu obowiązywania Zamówienia oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia czasu obowiązywania Zamówienia Partner ma możliwość zgłosić Dostawcy wniosek o dokonanie eksportu danych zgromadzonych w Systemie w związku ze świadczeniem Usług dla Partnera oraz przekazanie tych danych do Partnera. Przy czym, dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu konieczny jest wpływ wniosku do Dostawcy w tym terminie. Opłata za usługę opisaną w niniejszym ustępie jest określona w Cenniku.

VI. Zasady odpowiedzialności.

§ 19

 1. Dostawca nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za szkodę lub krzywdę powstałą w wyniku korzystania z Usług przez Partnera. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Dostawcy, Dostawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Partnera. W przedmiotowym przypadku Partner zobowiązany jest zwolnić Dostawcę od odpowiedzialności, ponieść lub zwrócić poniesione z tego tytułu koszty i zaspokojone roszczenia, w tym zapłacone przez Dostawcę kary umowne, grzywny, kary administracyjne i inne oraz zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezawinionych przez Dostawcę,
  2. brak dostępu do Usługi wynikający z nadużycia, oszustwa, działania hackerów lub siły wyższej,
  3. usunięcie lub uniemożliwienie dostępu do bezprawnych danych znajdujących się w Systemie.
  4. Dostawca jest uprawniony do zawieszenia świadczenia Usługi na rzecz Partnera do czasu usunięcia naruszeń, gdy Partner korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, Regulaminem lub Zamówieniem.
  5. O zawieszeniu Usługi i przyczynach zawieszenia Partner zostanie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w Zamówieniu.
  6. W przypadkach zawieszenia świadczenia Usługi, o których mowa w niniejszym paragrafie Partnerowi nie przysługuje żadne odszkodowanie.
  7. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu świadczenia Usług jest ograniczona wobec Partnera do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Dostawcę od Partnera przez czas świadczenia Usług, jednak nie dłuższy niż okres roku poprzedzającego wystąpienie szkody. Odpowiedzialność Dostawcy wobec Partnera nie obejmuje utraconych korzyści.
 3. VII. Czas trwania Zamówienia.

  § 20

  1. O ile w Zamówieniu wyraźnie nie zaznaczono inaczej, Zamówienie zawarte jest na czas nieokreślony i każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Zamówienia z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w Zamówieniu.
  2. Wypowiedzenie Zamówienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Dostawca ma prawo wypowiedzieć Zamówienie ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
   1. choćby jednokrotnego naruszenia przez Partnera § 5 Regulaminu,
   2. choćby jednokrotnego naruszenia przez Partnera praw autorskich do Systemu,
   3. pozostawania przez Partnera w opóźnieniu z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia na rzecz Dostawcy o więcej niż 14 dni.
  4. W sytuacji opisanej w postanowieniu niniejszej litery Dostawca ma alternatywnie prawo wstrzymania realizacji Zamówienia lub Zamówień na rzecz Partnera do czasu zapłaty przez Partnera całości wynagrodzenia należnego Dostawcy. Wszelka odpowiedzialność Dostawcy wobec Partnera za szkody związane ze skorzystaniem z prawa wstrzymania realizacji Zamówienia lub Zamówień jest wyłączona. Skorzystanie z prawa wstrzymania realizacji Zamówienia lub Zamówień nie wyłącza możliwości skorzystania przez Dostawcę z uprawnienia określonego w postanowieniu § 20 ust. 3 lit. c.

  VIII. Opłaty.

  § 21

  1. W zamian za świadczenie Usług określonych w Zamówieniu oraz Regulaminie Partner zobowiązuje się uiścić na rzecz Dostawcy wynagrodzenie jednorazowe i uiszczać wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej w Cenniku lub Zamówieniu.
  2. Wynagrodzenie jednorazowe będzie płatne w terminie określonym w Zamówieniu.
  3. Wynagrodzenie miesięczne będzie płatne miesięcznie z góry w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.
  4. Wszystkie wynagrodzenia będą płatne przelewem na rachunek bankowy o numerze podanym każdorazowo w treści faktury.
  5. Cennik przewiduje również inne opłaty za poszczególne czynności Dostawcy. Opłaty przewidziane w Cenniku są płatne w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury je dokumentującej.

  IX. Poufność.

  § 22

  1. Strony zobowiązują się zachować w poufności i wykorzystywać wyłącznie dla celów realizacji Zamówienia, wszelkie informacje uzyskane od drugiej Strony w trakcie lub w związku z realizacją Zamówienia, a także wszelkie informacje dotyczące jej treści.
  2. W razie wątpliwości, czy określona informacja jest objęta poufnością, Strona zobowiązana jest zwrócić się do drugiej Strony o wyjaśnienie takiej wątpliwości. Aż do uzyskania pisemnej odpowiedzi o tym, że dana informacja nie jest objęta poufnością, Strona występująca z pytaniem ma obowiązek traktowania danej informacji jako objętej poufnością.
  3. Zwolnienie z obowiązku zachowania informacji w poufności lub zaniechania ich wykorzystywania do celów innych niż wykonanie Zamówienia może nastąpić jedynie na podstawie uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

  X. Reklamacje.

  § 23

  1. Wszelkie reklamacje należy składać do Dostawcy pocztą elektroniczną na adres mailowy bok@youlead.pl pocztą bezpośrednio na adres Dostawcy podany w postanowieniu § 1 pkt 1) Regulaminu lub osobiście do protokołu w siedzibie Dostawcy wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 1) Regulaminu.
  2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Dostawcę.
  3. Dostawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

  XI. Postanowienia końcowe.

  § 24

  Partner nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z Zamówienia bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.

  § 25

  1. Dostawca ma prawo jednostronnej zmiany Regulaminu, zwłaszcza w przypadku wprowadzania nowych Usług.
  2. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzone przez Dostawcę obowiązują od daty wskazanej w ich treści, przy czym nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Partnera o wprowadzeniu zmian. Informacja o wprowadzonych zmianach może w szczególności nastąpić poprzez przesłanie Partnerowi linku do nowej wersji Regulaminu.
  3. Jeżeli Partner nie akceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia Zamówienia zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie i zostać wysłane na adres Dostawcy podany w § 1 pkt 1) Regulaminu. Strony uznają, że niezłożenie przez Partnera wypowiedzenia w terminie, o którym mowa powyżej, jest równoznaczne z oświadczeniem o zgodzie na dokonanie zmian Regulaminu.

  § 26

  Strony zgodnie ustalają, iż komunikacja w trakcie wykonywania Zamówień, nieprowadząca do zmiany Zamówień, może odbywać się pisemnie lub emailem na adresy wskazane w Zamówieniu.

  § 27

  Wszelkie spory wynikające z Zamówień Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. W przypadku braku polubownego zakończenia sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Dostawcy.

  § 28

  Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają jedynie na celu ułatwienie orientacji w jego tekście i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.

  § 29

  W przypadku rozbieżności między Regulaminem a Zamówieniem zastosowanie znajduje Zamówienie.

  § 30

  Regulamin znajduje się na stronie www.youlead.pl oraz w siedzibie Dostawcy wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 1) Regulaminu.